دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دروس

مصطفی اجتهادی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^