دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : مصطفی   اجتهادی

پست الکترونیکی : m-ejtehadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جامعه شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت آموزشی

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1383/07/01

مصطفی اجتهادی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^